loading
VİP PLUS (ERKEK) CHECK UP İÇERİĞİ
Sıra Hizmet Adı
1 Dahiliye Muayenesi
2 Kardiyoloji Muayenesi
3 Üroloji Muayenesi
4 KBB Muayenesi
5 Göz Muayenesi
6 Beyin Cerrahisi Muayenesi
7 Göğüs Hastalıkları Muayenesi
8 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi
9 MR Beyin
10 MRG, Lomber vertebra, kontrastsız
11 BT toraks
12 Kemik dansitometresi, tüm vucut
13 Gaitada amib-giardia aranması
14 Dışkıda insan hemoglobini (Monoklonal)
15 Kardiyovasküler stress test
16 Abdomen US, tüm
17 Tiroid US
18 IgE
19 Transtorasik ekokardiyografi
20 İdrar analizi (Strip ile)
21 İdrar mikroskopisi
22 Kan Grubu Tayini
23 Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
24 Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
25 Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
26 HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
27 Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum/Plazma)
28 CA 19-9 (Serum/Plazma)
29 Ferritin (Serum/Plazma)
30 Folat (Serum/Plazma)
31 Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma)
32 Prostat spesifik antijen (PSA), total
33 Serbest T3
34 Serbest T4
35 Troponin I
36 TSH
37 Vitamin B12
38 Prostat spesifik antijen (PSA), serbest
39 Tam Kan Sayımı (Hemogram)
40 Glike hemoglobin (Hb A1c)
41 Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
42 Alanin aminotransferaz (ALT) (Serum/Plazma)
43 Albümin (Serum/Plazma)
44 Alkalen fosfataz (Serum/Plazma)
45 Aspartat aminotransferaz (AST) (Serum/Plazma)
46 Bilirubin, total (Serum/Plazma)
47 C reaktif protein (CRP)
48 Glukoz (Serum/Plazma)
49 HDL kolesterol
50 Kalsiyum (Serum/Plazma)
51 Kolesterol (Serum/Plazma)
52 Kreatinin (Serum/Plazma)
53 LDL kolesterol (Direkt)
54 Potasyum (Serum/Plazma)
55 Protein (Serum/Plazma)
56 Romatoid faktör (RF)
57 Sodyum (Serum/Plazma)
58 Trigliserid (Serum/Plazma)
59 Antistreptolizin O (ASO)
60 Klorür (Serum/Plazma)
61 Kreatin kinaz (Serum/Plazma)
62 Kreatin kinaz-MB (Aktivite)
63 Sedimantasyon
64 Üroflowmetri
65 Saf ses odyometrisi, iki taraf
66 Solunum fonksiyon testleri
67 Elektrokardiyogram