loading

Radyoloji

Radyoloji departmanı, hasta ve doktorların tanı ve tedavi amaçlı tüm taleplerini karşılayabilecek teknik donanıma ve tecrübeli doktor kadrosuna sahiptir. Personel işlemler sırasında hastaların rahat etmesini sağlama konusunda maksimum özeni göstermektedir.

Radyologlar genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi,  dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, anjiografi gibi sadece diagnostik işlemleri değil ayrıca terapötik girişimsel işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

Radyoloji departmanı “Teleradyoloji’’ uygulamalarını yapabilecek teknolojik altyapıya sahiptir. “Teleradyoloji” uygulamaları farklı sağlık merkezleri arasında dijital imajların internet aracılığı ile transferini sağlamakta olup doktorlar arasında bilgi alışverişini ve konsültasyonu mümkün kılmaktadır.Radyoloji departmanımızda teleradyoloji ve dijital arşivlemeye imkan sağlayan PACS sistemi 2009 yılından itibaren uygulamaya konmuştur. Tüm radyografik incelemeler bu sistem sayesinde dijital olarak saklanabilmekte ve intranet aracılığı ile film okuma odalarındaki iş istasyonlarına gönderilerek herhangi bir filme basılmaksızın monitörlerden değerlendirilebilmektedir.

 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

 

Departman yüksek teknoloji ürünü görüntüleme cihazları ile hastaların tüm MR görüntüleme ihtiyaçlarına cevap vermekte olup,departmanda 1 adet kapalı 1.5 Tesla MR cihazı bulunmaktadır.  En son donanım ve yazılımlara sahip Siemens 1.5 Tesla tüm vücut görüntüleme sistemi alınmış olup günümüzde ticari olarak satışa sunulan en hızlı MR cihazlarındandır. Bu cihazla tanısal duyarlılığı artıran ve tedavinin planlanmasında önemli katkıları bulunan üç boyutlu görüntüler oluşturulabilmektedir. Yeni cihazla en son görüntüleme protokolleri kolayca uygulanabilmektedir.

 

Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intrakranial, karotis ve aorta), abdomen, , kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP) ve MR spektroskopi yapılabilmektedir.

Depzrtmanda her yaştaki hastalar için anestezi kullanımını gerektiren radyolojik incelemeler uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir.

z

BT bedenin herhangi bir bölümünün ayrıntılı kesitsel görüntüsünü oluşturabilmekte olup yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Direkt grafi ve ultrasonografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin açığa kavuşturamadığı durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Batman Dünya Hastanesi Radyoloji Departmanında 2 dedektörlü  teknolojiye sahip  BT cihazı bulunmakta olup beyin, vertebra, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar gibi vücudun herhangi bir kesiminin spiral ya da sequential taraması, sanal endoskopik ve anjiografik inceleme yapılabilmektedir. Ayrıca cerrahi gereksinimi azaltmak ve lezyonların doku tanısı için BT eşliğinde biyopsi ve girişimsel işlemler de yapılmaktadır.

 

Ultrasonografi (US) ve Doppler Ultrasonografi

 

Vasküler yapılar ve kan akımı renkli Doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite artelyal ve venöz sistem renkli Doppler ultrason, portal Doppler, karotis ve vertebral arter Doppler, orbital ve skrotal Doppler, jinekolojik ve obstetrik Doppler, renal arter Doppler ve graft değerlendirmesi yapılan incelemelerdendir. Bu incelemeler, konusunda oldukça deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır. Koşulsuz hasta memnuniyeti departmanın ana ilkelerinden olup tetkik için başvuran hastalar aynı gün içinde randevu alabilmekte ve randevu bekleme süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmaktadır.

 

Mamografi

 

Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi hizmetleri asemptomatik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, semptomatik meme hastalıkları olan bayanların tanısal amaçlı incelemeleri, sterotaksik preoperatif meme işaretlemesi ve konsültasyonları içermektedir.

Cihazların teknolojik özellikleri minimum radyasyon dozu ile optimal magnifikasyon ve kompresyon tekniklerine olanak sağlamaktadır. Tarama ve tanı amaçlı mammografik incelemeler için doğru ve hızlı diagnostik hizmetler veren departmanda , ultrason eşliğinde meme işaretlemesi, ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler de başarı ile gerçekleştirilmektedir. 
Girişimsel İşlemler

Girişimsel radyoloji hızla gelişen bir tıp dalı olup minimal girişimsel teknikler kullanarak cerrahi tedaviye yardımcı olabilecek , hatta bazı hastalıklarda ( karaciğerin ve böbreğin kistik hastalıkları ve abseleri gibi) cerrahi ihtiyacını kaldırabilecek işlemler gerçekleştirilmektedir. Girişimsel radyologlar floroskopi ve diğer görüntüleme modalitelerinin yardımıyla hedefe ince iğneler ve kateterler kullanarak , cerrahi kesiye ve genel anesteziye gerek olmaksızın ulaşmakta ve hastalıkları tedavi edebilmektedirler. Batman Dünya Hastanesi Radyoloji Departmanı Dijital Subtraksiyon Anjiografi ve C-kollu floroskopi cihazlarına sahiptir. Hastanemizde şu anda vasküler dışı bütün girişimsel işlemler (bilier drenaj, apse drenajı, perkütan nefrostomi ve organlara yönelik iğne biyopsileri gibi gastrointestinal ve genitoüriner girişimsel işlemler) yapılabilmekte olup , yakın gelecekte vasküler girişimsel işlemler de yapılabilecektir.

Bölüm Doktorlarımız