loading

İç Hastalıklar

İç hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri ve bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir. Genel Dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri ‘iç hastalıkları’nın ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı, mide-barsak sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, romatizmal hastalıklar gibi oldukça geniş bir skalayı kapsar. 

 • İç Hastalıkları Bölümüne Dahil Olan Alt Birimler  1. Acil Dahiliye
   2. Romatoloji 
   3. Gastroenteroloji
   4. Hematoloji 
   5. Nefroloji
   6. Göğüs Hastalıkları 
   7. Endokrinoloji
   8. Enfeksiyon
   9. Dahili Yoğun Bakım
   10. Check-up ve koruyucu hekimlik

   

   

  GASTROENTEROHEPATOLOJİ  Gastroenterohepatoloji birimi ‘akademisyen’ doktor öncülüğünde teknolojik yeniliklerin desteğiyle en üst düzeyde, kaliteli, çağdaş tanı ve tedavi hizmeti vermektir. Gastroenteroloji bölümünün vizyonu, ülke içerisinde prestijli bir birim olarak anılmaktır. Bu amaçla, yeni gelişimler takip edilmekte ve ekip kendi birikimleriyle çağdaş teknolojiyi birleştirerek uygulamaya koymaktadır. Bölümün amaçları uluslararası alanda tanınmış bir teşhis, tedavi ünitesi ve endoskopik prosedürlerin düzenli eğitiminin verildiği, uygulamalarının yapıldığı uluslar arası bir merkez olmaktır. Gastroenteroloji bölümü, gastrointestinal ve karaciğer problemi yaşayan hastalara yöneliktir. Hem yatan hastalara, hem de ayaktan başvuranlara tanı ve tedavinin yanı sıra danışmanlık hizmeti ve bu bağlamda cerrahiyle beraber çok yönlü hizmet verilmektedir.

   

  Donanım

   

  Endoskopi merkezimizde alt ve üst gastrointestinal videoendoskopi sistemi ve görsel belgelere ait son teknoloji ürünü arşivleme sistemi mevcuttur. Ünitelerde ayrıca sindirim sisteminin acil kanamalarında kullanılan kanamayı durdurucu hemostatik yöntemler için cihazlar yer almaktadır. Diğer taraftan gastroenteroloji alanına tanı aşamasında en gelişmiş BT, MR, renkli Doppler sistemi ile karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas görüntülemelerinde radyoloji departmanı destek sağlamaktadır. Tüm testler hastalıkların belirlenmesinde son derece kesin sonuçlar vermektir.

   

  Sunulan Hizmetlerin Özeti

   

  Üst Gastrointestinal Endoskopi (Gastroskopi)

  Endoskopi merkezimizin en sık başvurulan bu işleminde son derece uygun konfor sağlanmıştır. Sedasyonlu veya sedasyonsuz gerçekleştirilebilen işlem süresi oldukça kısa olup, komplikasyon oranı yok denecek kadar düşüktür. Bu işlemde yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı değerlendirilmekte, özofajit, ülser, gastrit, polip, kanser gibi tanılar konulabilmektedir. Tanı yanında tedavi edici hizmetler aynı seansta gerçekleştirilmektedir. Bu prosedürler arasında kanamaların kontrolü, poliplerin çıkarılması, darlıkların genişletilmesi, yabancı cisimlerin çıkarılması, stent uygulaması, batından mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi (PEG) gibi parametreler yer almaktadır.

   

   

  Alt Gastrointestinal Endoskopi (Kolonoskopi ve Rektosigmoidoskopi)

  Teşhis ve tedavi amaçlı kolonoskopiler merkezimizde yoğun olarak uygulanmaktadır. Bu teknik sadece görünür ya da gizli sindirim sistemi kanamalarında değil, aynı zamanda kolon kanseri olma riski yüksek olan ya da daha önce polipektomi geçirmiş hastaların takibinde kullanılmaktadır. Poliplerin endoskopla çıkarılması (polipektomi), darlıkların genişletilmesi ve kanayan bölgelerin tedavisi önemli uygulama alanlarıdır.  

   

  Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP)
  Bu teknoloji safra kanal taşlarının ameliyatsız olarak çıkarılmasında ya da safra yolu tümörlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Taşlar ERCP ile ana safra kanalı ve karaciğer içi dallar görüntülenerek görüntülenerek tedavi edilmekte ve cerrahi müdahale yapılamayan safra yolu ve pankreas tümörlerinde safra kanallarına stent denilen drenaj tüpleri yerleştirilmektedir.

   

  Perkutan Endoskopik Gastrostomi

  Beslenme Gastrostomisi (PEG) bazı selim ya da habis tıkanıklıklar ya da nörolojik hastalıklara bağlı yutamama hallerinde hastanın karnından beslenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu işlemde mideye uygun yöntemle takılan beslenme tüpü sayesinde hastaların kalan ömürlerindeki beslenme sorunu önemli oranda giderilmektedir.

   

  Özofagus Varis Kanamalarında Bant Ligasyon ve Skleroterapi

  Çoğunlukla siroz zemininde gelişen portal hipertansiyon komplikasyonu olan yemek borusu varislerinin kanamasına endoskopik tedavi anlamında bant ligasyon veya polidokanol skleroterapisi ile kanama kontrolü sağlanmaktadır. Bu işleme rağmen süren kanamalar halinde Sengstaken-Blakemore tüpü ile tampon uygulanmaktadır.

   

  Gastrointestinal Darlıkların Dilatasyonu veya Stentleme

  Özellikle peptik ülser komplikasyonu olarak karşılaşılan mide çıkış yolu darlıklarının veya Akalazya denilen özofageal hastalıkta dilatasyon amaçlı balon uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Malign darlıklarda (mide kanser vs) stent yerleştirilmektedir.

   

  Karaciğer Hastalıklarının Takip ve Tedavisi

  Kronik hepatit B virüsü ülkemiz koşullarında karaciğer sirozunun en sık etkeni durumundadır. Bu virüsü taşıyan hastaların takip ve uygun kriterler oluştuğunda tedavisi Hepatoloji departmanınca gerçekleştirilmektedir. Hastalığın değerlendirilmesinde karaciğer HBVDNA düzeyi, Delta antikoru ve diğer testler laboratuar koşullarında güvenle çalışılmaktadır. Bu hastalarda ve nedeni açıklanamayan aminotransferaz yüksekliğinde karaciğer biyopsisi yapılabilmektedir.

   

  Sürekli Tıp Eğitimi

   

  Departmanda aylık seminerler ve konferanslarla düzenli olarak eğitim verilmektedir. Batman Dünya Hastanesi Gastroenteroloji bölümü yüksek kaliteli ekipman ve mükemmel tıbbi servisiyle dalında önemli bir düzeye gelmiştir ve zamanla daha da gelişerek ülkemizde sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde bir referans merkezi olmaya adaydır.


  ENDOKRİNOLOJİ

   

  Endokrin sistem fizyolojisi ve tiroid hastalıkları, diyabet, obezite, lipidler, osteoporoz, böbrek üstü bezi hastalıkları, üreme endokrinolojisi, hipofiz hastalıkları ve hormonal otoimmün hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Diyabet he Hipertansiyonun dünyanın en çok etkilendiği iki hastalık olduğu dikkate alındığında, bu bilim dalı alanında yeterli takip ve tedavi alt yapısının varlığı hastanemize üstünlük kazandırmaktadır.

   

  ROMATOLOJİ

   

  Ağrı, pek çok hastalığın en can sıkan sonucu olduğunda bunların en sık kaynağı olarak romatizmal hastalıklar akla gelebilir. Kas-eklem-bağ doku hastalıklarında bu bilim dalına önemli işler düşmektedir. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi romatizma hastalıklarının yanında, ağrılı yumuşak doku romatizmaları, halk arasında kireçlenme diye bilinen osteoartrit ve benzeri hastalıklarının da teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Hastalıkların tedavisinde gerekirse ortopedi, nöroloji ve ağrı polikliniği gibi dallardan destek alınmaktadır.

   

  NEFROLOJİ

   

  Böbrek rahatsızlıkları olan hastalara hizmet vermektedir. Servislerde böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi, hipertansiyon, pre-eklampsi hastalarının müdahaleleri ve böbrek biyopsileri yapılmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda hemodiyaliz ve CVVH (continuous venovenus hemofiltrasyon) takipleri uygulanmaktadır.

   

  HEMATOLOJİ

   

  Hemoglobinopatilerde (Akdeniz anemisi vs) tanı, tedavi ve genetik danışmanlık, lenfoma, lösemiler ve koagülasyon bozukluklarının tanı ve tedavisi gibi geniş çaplı hematoloji hizmetleri vermektedir. Hematoloji bölümü, Batman Dünya Hastanesi genetik departmanı ile işbirliği yaparak majör bir hemoglobinopati tarama merkezi ve hematolojik maliniteler için kemoterapi ve hücre tedavisi uygulayan bir merkez olarak gelişmeyi planlamaktadır.

   

  YOĞUN BAKIM

   

  İç Hastalıkları bünyesindeki bu bölümde yatan hastaların tedavisi, deneyimli yoğun bakım uzmanları tarafından özenle gerçekleştirilmektedir. Yoğun bakımda ileri anestezi bilim dalı desteği sunulmakta, mekanik ventilasyon ve diğer önemli parametrelere destek sağlanmaktadır.  

   

  CHECK-UP VE SAĞLIK RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ 

   

  Yaş ve cinsiyet farklılıklarına göre düzenlenen standart check-up programlarının ötesinde yaşam tarzınız, kişisel özellikleriniz, alışkanlıklarınız, beklentileriniz ve ailevi yatkınlıklarınız incelenerek size özel riskler belirlenir ve öncelikleriniz doğrultusunda bir check-up programı sunulur. Doktorunuz ile gerçekleştireceğiniz görüşmenin hemen sonrasında yapılacak tetkikler belirlenir ve gerektiğinde ilgili birimlerden konsültasyon istenir. Sağlık Riski Değerlendirme adı verilen bu yöntemle elde edilen sonuçlar doğrultusunda kısa sürede gerekli yönlendirilmeleriniz ve kontrolleriniz gerçekleştirilir. Sağlık Riski Değerlendirme yöntemi sayesinde, standart check-up programlarının aksine, taşıdığınız risklere göre belirlenen bir program ile daha detaylı tetkikler yaptırabilir, sağlığınız için gerekli önlemleri zaman kaybetmeden alabilirsiniz . Check-up programı sonrasında sağlığınızla ilgili tüm kayıtlar saklanır ve aile hekiminizle sağlık durumunuzun takibi için her an iletişim halinde olabilirsiniz.

  Ayrıca, kurumsal olarak gelen sağlık riski değerlendirme talepleri de değerlendirmeye alınacak ve karşılanacaktır.

Bölüm Doktorlarımız